Bạn chờ một xíu nhé...

Tin tức
Gần 7.000 thí sinh tham dự ‘Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh’ cấp Tiểu học
Gần 7.000 thí sinh tham dự ‘Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh’ cấp Tiểu học
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
31 Th05, 2024
Tìm ra chủ nhân giải Đặc biệt 'Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh 2024'
Tìm ra chủ nhân giải Đặc biệt 'Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh 2024'
27 Th05, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
22 Th05, 2024
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
15 Th05, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
09 Th05, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
08 Th05, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
02 Th05, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
25 Th04, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
15 Th04, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
10 Th04, 2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Lâm Đồng giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
09 Th04, 2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Lạng Sơn giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
01 Th04, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
28 Th03, 2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
18 Th03, 2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Nghệ An giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
06 Th03, 2024
Hơn 22.000 học sinh Tiểu học tham dự ' Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh'
Hơn 22.000 học sinh Tiểu học tham dự ' Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh'
04 Th12, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
01 Th11, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh” năm học 2023-2024
19 Th10, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh" năm học 2023-2024
07 Th10, 2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh’ năm học 2023-2024
04 Th10, 2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 6 năm học 2022-2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 6 năm học 2022-2023
12 Th06, 2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 6 năm học 2022-2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 6 năm học 2022-2023
08 Th06, 2023
Gần 8.000 học sinh Tiểu học tham dự 'Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh'
Gần 8.000 học sinh Tiểu học tham dự 'Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh'
13 Th05, 2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 5 năm học 2022-2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 5 năm học 2022-2023
12 Th05, 2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 5 năm học 2022-2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 5 năm học 2022-2023
27 Th04, 2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
21 Th04, 2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 4 năm học 2022-2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 4 năm học 2022-2023
13 Th04, 2023
Hơn 10 nghìn học sinh tham gia thi 'Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh'
Hơn 10 nghìn học sinh tham gia thi 'Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh'
11 Th04, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
05 Th04, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
05 Th04, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
05 Th04, 2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 4 năm học 2022-2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 4 năm học 2022-2023
04 Th04, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
29 Th03, 2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
29 Th03, 2023
24.000 học sinh Tiểu học tham gia “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh”
24.000 học sinh Tiểu học tham gia “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh”
28 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
23 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
23 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
23 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
15 Th03, 2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 3 năm học 2022-2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 3 năm học 2022-2023
13 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
13 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
13 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
13 Th03, 2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 3 năm học 2022-2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 3 năm học 2022-2023
06 Th03, 2023
Hơn 7.000 học sinh Tiểu học tham dự cuộc thi‘ Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh’
Hơn 7.000 học sinh Tiểu học tham dự cuộc thi‘ Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh’
06 Th03, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
06 Th03, 2023
Vòng thi Đặc biệt 'Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh' cấp Tiểu học năm 2023
Vòng thi Đặc biệt 'Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh' cấp Tiểu học năm 2023
01 Th03, 2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 2 năm học 2022-2023
Kết quả Cuộc thi Đồng đội tháng 2 năm học 2022-2023
21 Th02, 2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
15 Th02, 2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thanh Miện giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
15 Th02, 2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 2 năm học 2022-2023
Giải thưởng Cuộc thi Đồng đội tháng 2 năm học 2022-2023
10 Th02, 2023
Hướng dẫn cập nhật ứng dụng Edupia phiên bản mới
Hướng dẫn cập nhật ứng dụng Edupia phiên bản mới
09 Th02, 2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
30 Th01, 2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
30 Th01, 2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Thể lệ vòng Đặc biệt "Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
30 Th01, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
12 Th01, 2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Đồng Nai giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
04 Th01, 2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
04 Th01, 2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
30 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
21 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
21 Th12, 2022
Thể lệ Cuộc thi Đồng đội năm học 2022-2023
Thể lệ Cuộc thi Đồng đội năm học 2022-2023
20 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng Sơ loại “Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh” năm học 2022-2023
17 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
14 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Tỉnh “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
14 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
08 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
08 Th12, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
18 Th11, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Huyện “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
18 Th11, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
07 Th11, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
07 Th11, 2022
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thanh Oai giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
12 Th10, 2022
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
03 Th10, 2022
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
03 Th10, 2022
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Hòa Bình giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
20 Th09, 2022
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
Thể lệ cuộc thi ‘Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh’ năm học 2022-2023
03 Th10, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
28 Th11, 2022
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
Điểm chuẩn vòng thi Cấp Trường “Vì Thái Nguyên giỏi Tiếng Anh" năm học 2022-2023
28 Th11, 2022
Giới thiệu Cuộc thi Đồng đội năm học 2022-2023
Giới thiệu Cuộc thi Đồng đội năm học 2022-2023
20 Th12, 2022